utvärdering #drottninghögsskolansdancebattle

 
Här följer svaren från lärarnas enkät.
 
1. Hur upplevde du Dansbattlet?

Det upplevdes positivt av samtliga svarande. Det som betonats är att det varit strukturerat, skapat glädje och att eleverna fått träna olika färdigheter.

 2. Hur upplevde eleverna Dansbattlet?

Vissa har skrivit att eleverna var nervösa inför battlet. Någon klass var gnällig innan. Under själva battledagen var det positivt av alla involverade. Det var mycket glädje.

3. Vad kan du (och din grupp) ta med dig från Dansbattlet? 
 
Flera har betonat att de (åter)fått sin lust att röra sig till musik i klassrummet. Sammanhållningen har blivit bättre. Det har blivit en vi-känsla. Eleverna har växt både på gruppnivå och individuellt.
 
4. Vad kunde/kan göras bättre? 

Det som kan förbättras är att eleverna får öva mer, tyckte någon. Det kunde ha varit längre. Någon önskade mer struktur vid ankomst till hallen. Det har funnits önskemål från flera att pedagogerna borde delta.

5. Vad var bra? 

Det som var bra var att alla elever blev inkluderade, har flera påpekat. Det skapade en sammanhållning på skolan som gjorts med enkla medel. Eleverna var engagerade och stöttade och respekterade varandra.